Stanovy LK Dopohody z.s.

(znění podle zákona č.89/2012 Sb.).

I.

Základní ustanovení 

 1. Název zapsaného spolku: LK Dopohody z.s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlem je: Václavkova 373/7, Valašské Meziříčí  – Krásno nad Bečvou
 3. Spolek je samostatnou právnickou osobou.

II.

Poslání

 1. Poslání LK Dopohody je rozvíjet lukostřelbu ve Valašském Meziříčí a okolí. Prezentovat 3D lukostřelbu jako rodinný sport, kde mohou rodiče a děti trávit společný čas spolu v přírodě.

III.

Účel spolku

 1. Cílem LK Dopohody je podporovat rozvoj lukostřelby ve Valašském Metiříčí a okolí.
 2. Zaměření je na rodiny, mládež a začínající lukostřelce.
 3. Spolupráce s 3D parkurem ve Valašské Bystřici.
 4. Spolupráce se přátelenými kluby a organizacemi.

IV.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 6ti let.
 2. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.
 3. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

V.

Práva a povinnosti člena

Základní práva člena:

 1. Člen si vybírá druh členství  – aktivní, nebo relaxační. Hlavním důvodem rozdělení na aktivné a  relaxační členství je, aby o rozvoji klubu rozhodovali lidé, kteří se na rozvoji spolku chtějí aktivně podílet.
  1. Relaxační členství – je určeno pro členy, kteří se chtějí rozvíjet v lukostřelbě, ale nechtějí se aktivně věnovat rozvoji klubu. Tito členové nemají hlasovací právo.
 • Aktivní členství – je určeno pro členy, kteří se chtějí aktivně podílet na rozvoji klubu. Nemusí být aktivními lukostřelci (v případě rodičů od střílejícíh dětí, ze zdravotních důvodů a pod.). Tito členové mají hlasovací právo.
 • Je možné kdykoliv požádat o přechod z relaxačního členství do aktivního a naopak. Písemnou formou. O přechodu rozhodne členská schůze na nejbližším hlasování.
 • Relaxační i aktivní členové se mohou aktivně účastník sportovního i společenského života, využívat smluvních zařízení LK Dopohody, účastnít se členské schůze, podávat návrhy a názory v oblasti činnosti klubu. Podílet se na praktické činnosti spolku.
 • Hlasovat a být voleni do orgánů LK Dopohody mohou pouze aktivní členové ve věku od 18ti let.

Základní povinnosti člena:

 • Základní povinnosti člena jsou dodržovat stanovy LK Dopohody, plnit usnesení

orgánů, vykonávat svěřené funkce, řádně a včas platit členské příspěvky.

Ukončení členství:

 • Členství zaníká:
  • doručením písemného oznámení o vystoupení člena,
  • úmrtím člena,
  • zánikem spolku,
  • nezaplacením členského příspěvku,
  • vyloučením člena členskou schůzí v případě, že i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje stanovy,
  • případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Evidence členů:

 • Spolek vede evidenci členů. Změny a zápisy v evidenci členů se provádí na základě usnesení členské schůze spolku. Evidence členů není součástí stanov a nebude s ohledem na ochranu osobních dat zpřístupněna třetím osobám.

VI.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

 1. Členská schůze (nejvyšší orgán)
 2. Výbor spolku (statutární orgán)

 VII.

Členská schůze

 1. Ustanovujícím orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Hlasovací právo mají pouze aktivní členové, relaxační členové mají poradní hlas, o jejich návrzích bude hlasováno aktivními členy spolku.
 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
 3. Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, volí členy výboru a odvolává je.
 4. Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, určuje výši členského poplatku.
 5. Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.
 6. Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob.
 7. Rozhoduje o zániku spolku.
 • Zasedání členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 • Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 10 dní před datem jejího konání.
 • Součástí informace je návrh programu zasedání.
 • Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
 • Členská schůze je usnášeníschopná s jakýmkoliv počtem členů spolku.
 • Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.
 • Každý aktivní člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy aktivních členů si jsou rovny.
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 VIII.

Výbor spolku (dále jen „Výbor“)

 1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor se skládá ze tří členů.
 3. Členové Výboru jsou voleni členskou schůzí na funkční období pěti let.
 4. Výbor zastupuje spolek navenek.
 5. Všichni členové Výboru jsou oprávněni jednat za spolek samostatně.
 6. Výbor je oprávněn za spolek jednat ve všech záležitostech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku.
 7. Výbor jedná jménem spolku a podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy minimálně jeden z členů Výboru.
 8. Výbor je zodpovědný členské schůzi spolku, mezi jejímiž zasedáními je výkonným orgánem.
 9. Výbor zabezpečuje činnost spolku a zodpovídá za jeho hospodaření.
 10. Všechna rozhodnutí výboru musí být jednomyslná.
 11. Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy spolku.
 12. Výbor se schází dle potřeby, zpravidla jedenkrát za ¼ roku.
 13. Výbor může v nutných případech schválit doplněk nebo změny těchto stanov.
 14. Výbor svolává členskou schůzi, a to řádnou nejméně jednou ročně. Svolává ji nejméně 10 dní před datem jejího konání a současně zasílá návrhy k projednání.

IX.

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků, dále s případnými dary od fyzických, právnických osob či získanými granty nebo dotacemi, z výtěžků z akcí pořádaných spolkem.
 2. Členové výboru disponují finančními prostředky, které vynakládají výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.
 3. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 4. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 23.8.2020  a nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

Přejít nahoru